Omsättningsgräns för moms


Riksdagen har beslutat att införa en frivillig omsättningsgräns på 30 000 kr för moms.

Omsättningströskel
Riksdagen har beslutat att införa en omsättningsgräns på 30 000 kr för moms. Beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr ska alltså kunna välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Villkor
För att uppfylla villkoren om momsfrihet får omsättningen (exklusive moms) inte beräknas överstiga 30 000 kr under det innevarande beskattningsåret. Omsättningen får inte heller ha överstigit 30 000 kr under något av de två senaste beskattningsåren.

Omsättningsgränsen ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader.

Import mm
Momsbefrielsen gäller enbart egen omsättning. Import och andra förvärv där köparen är momsskyldig omfattas inte. Även om en beskattningsbar person valt momsbefrielse så är denne alltså skyldig att redovisa moms vid import och när omvänd betalningsskyldighet gäller. I dessa fall måste även en momsdeklaration lämnas.

Ansökan och beslut
Den som redan är momsregistrerad men vill bli befriad från moms måste ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket. För beskattningsbara personer som inte är momsregistrerade behövs ingen ansökan.

Om gränsen överskrids
Om omsättningen under innevarande år överskrider 30 000 kr är villkoren för momsfrihet inte längre uppfyllda. Den beskattningsbara personen ska då ta ut moms från och med den omsättning som innebär att omsättningsgränsen överskrids. Momsbefrielsen upphör alltså utan något beslut, när omsättningsgränsen passeras. En anmälan om momsregistrering ska göras till Skatteverket.

Någon retroaktiv ändring av tidigare transaktioner behöver inte göras.

Frivillig övergång till momsplikt
Den som valt momsfrihet kan när som helst ansöka om att bli momsskyldig. Ändringen gäller tidigast från ingången av beskattningsåret före det år då ansökan om ändringen gjordes hos Skatteverket. Det är alltså möjligt att göra ändringen retroaktivt.

Får inte heller lyfta moms
Den som uppfyller villkoren och väljer att vara momsbefriad får inte lyfta moms på sina utgifter.

Undantag
Möjligheten till momsfrihet gäller inte följande:

 • Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom Sverige

 • Konstnärer som är frivilligt momsskyldiga

 • Den som är frivilligt momsskyldig för omsättning av investeringsguld eller vissa fastighetsupplåtelser

 • Omsättning av nya transportmedel till andra EU-länder

 • Uttag av varor för eget eller personalens bruk.


Ikraftträdande
Ändringarna träder i kraft 1 januari 2017.Slopat tak för uppskov?

Regeringen föreslår att taket för uppskov vid försäljning av privatbostäder slopas under en begränsad period.


Tak för uppskov

Vid försäljning av en permanentbostad finns under vissa förutsättningar möjlighet att få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten. Sedan 2008 finns dock ett tak för hur stort uppskovsbeloppet får vara. Det nuvarande taket är 1 450 000 kr per bostad. Finns flera ägare fördelas det maximala uppskovet utifrån delägarnas andelar i bostaden. Vid försäljning av en bostad med två delägare som äger 50% var av bostaden kan vardera ägaren alltså få uppskov med maximalt 725 000 kr av sin kapitalvinst.


Slopat tak

Regeringen föreslår nu att taket slopas för försäljningar som sker under en tidsbegränsad period. Syftet är att få bort de inlåsningseffekter som taket för uppskov i dagsläget innebär.


Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås gälla försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.


Den pågående 3:12 utredningen - status

I januari 2015 beslutade regeringen att den ursprungliga 3:12-utredningens uppdrag skulle utökas. Utredningen skulle inte bara gälla beskattningen av ägarskiften i fåmansbolag. Utredningen skulle även se över 3:12-reglerna för att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling för delägare i fåmansbolag. 
Utredningen förlängs till november 2016 och planen är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2018. Försämringar är att vänta. 

Utredningen kan exempelvis besluta att höja kapitalskatten, sänka gränsbeloppet, höja 4 %- spärren samt förändra reglerna om sparat utdelningsutrymme. De som har samlat utdelningsutrymme bör se över möjligheten att använda det innan ev. förändringar kommer att bli aktuella. Så fort utredningen presenteras kommer vi på Roos Redovisning lägga ut ytterligare information på vår hemsida.

Kontakta gärna er konsult/revisor för att rätt beslut ska tas vid rätt tillfälle. 


Nya Rut-tjänster från 1/8-2016

Från och med 1 augusti utökades rutavdraget med fler tjänster inom trädgård, flytt och IT. Exempel på nya tjänster som kan ge skattereduktion är beskärning och trädfällning av träd, flytt av bohag samt hjälp med installation av dator, router eller liknande. De nya reglerna gäller för arbeten som utförs och betalas från och med 1/8-2016

Fler trädgårdstjänster:
Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning ger sedan tidigare rätt till rutavdrag.  Från och med 1/8 ger också  följande trädgårdsarbeten rätt till rutavdrag:
* Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
* Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
* Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
* Återställande av mark efter träd och buskar som tagits bort.

Flyttjänster:
Exempel på flytttjänster som ger rätt till rutavdrag:
* Flytt av bohag.
* Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under kortare period och ingår som ett led i flytten. 
* Packning och uppackning.
* Lastning, lossning eller annat iordningsställande för transport.
* Arbetstiden för transporten.

IT-tjänster:
Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad är, arbete med att ta i bruk installera, reparera och underhålla. 
* data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner och spelkonsoler.
* kringutrustning som stödjer data- och it-utrusningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
* dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.Slopat representationsavdrag?

Finansdepartementet har nu presenterat ett förslag om slopat inkomstskattemässigt avdrag för representationsmåltider och att momsen på 300 kr/person får lyftas vid representationsmåltider.

Momsen efter Porsche

Den så kallade Porschedomen kom i slutet av 2013 och under sommaren 2014 kom Skatteverket (SKV) med tre ställningstaganden som visar hur momsen ska hanteras vid representation. SKV anser dock att de nya reglerna inte är speciellt lyckade. Man anser att momshanteringen enligt ställningstagandena är komplicerade och därför vill man se nya regler för representation som gör det enklare för företag och andra att hantera dessa frågor.

Finansdepartementet har nu i en promemoria presenterat ett förslag som kommer att innebära en enklare hantering av momsen men samtidigt en slopad rätt till inkomstskattemässigt avdrag.

Slopad avdragsrätt vid måltidsrepresentation

Enligt förslaget slopas avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. Undantaget från förbudet är enklare förtäring av mindre värde.

Med enklare förtäring av mindre värde menas det som för personal är en skattefri personalvårdsförmån (t ex läsk, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och enklare smörgås. Ej öl, vin eller sprit). Man anser att det rent praktiskt blir problem om den egna personalen vid ett möte kan få personalfika, medan affärsbesökarens fika inte blir avdragsgill.

Därför bör detta undantas från ett förbud, vilket innebär att utgifter för förtäring bara ska dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde.

Moms som belöper på 300 kr/person och tillfälle

När det gäller rätt till momslyft, så föreslår Finansdepatementet en begränsning vid måltidsrepresentation som innebär att momsen som belöper på högst 300 kr per person och tillfälle får lyftas, oavsett om det är fråga om intern eller extern representation. Förutsättningen är dock att utgiften inte överstiger vad som kan anses skäligt.

Rätt till momslyft på andra representationsutgifter föreslås dock oförändrad.


Ikraftträdande

Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter att gälla fram till räkenskapsårets slut.Inget skattetillägg vid obetydliga belopp


Skattetillägg får enligt Skatteverket inte tas ut om skatte- eller avgiftsbeloppet är mindre än 10% av prisbasbeloppet. Gränsen gäller dock inte skatteavdrag.

Obetydliga belopp

Den som har lämnat en oriktig uppgift i inkomstdeklarationen eller skattedeklarationen blir normalt efterbeskattad och kan bli tvungen att betala skattetillägg. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt och 20% av den moms eller de arbetsgivaravgifter som undanhållits. I vissa fall är skattetillägget lägre.

Skattetillägg får dock inte tas ut om det skattebelopp som undanhållits är obetydligt. Någon efterbeskattning får inte heller göras vid obetydliga skattebelopp.

Enligt Skatteverket är 10% av prisbasbeloppet (pbb) ett obetydligt skattebelopp. För beskattningsåret 2015 innebär det 10% x 44 300 = 4 430 kr.

Gäller inte skatteavdrag

Bestämmelsen om att skattetillägg inte tas ut vid obetydliga skattebelopp gäller inte skatteavdrag som undanhållits. Om en arbetsgivare inte har redovisat skatteavdrag kan skattetillägg alltså påföras oavsett belopp.

Varje skatteslag bedöms för sig

Vid bedömningen av om ett skatte- eller avgiftsbelopp är obetydligt ska varje skatte-/avgiftsslag bedömas för sig. Exempel på skatte-/avgiftsslag är:

 • Förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet)

 • Kapitalinkomst

 • Moms

 • Arbetsgivaravgifter

 • Skatteavdrag.

En person har lämnat två oriktiga uppgifter. Den ena avser inkomst av tjänst med ett undanhållet skattebelopp på 4 000 kr, den andra avser moms med ett undanhållet skattebelopp på 5 000 kr. Skattetillägg tas i det här fallet enbart ut för den undanhållna momsen.

Skatteverkets ställningstagande 130 358414-05/111, 131 473018-15/111

 Källa: hämtat från BL-Infos hemsisda.

2015-10-01

Likt tidigare år är RoosRK med och stöder kampen mot cancern. Vi kommer att skänka 
5 kr/ debiterad timme i oktober. 

Rosa bandet har tidigare symboliserat bara kampen mot bröstcancer. Under oktober månad arbetar många mot cancern och för forskning oavsett vilken typ och eller färg på band. Vilken färg har t ex. livmoderhalscancer, ändtarmscancer, levercancer? Rosa är vår färg denna månad och pengarna OMÄRKTA till Cancerfonden. 

Kan tänkas att vi på Roos Redovisning klämmer tuttar lite extra denna månad   

2015-09-06

Gåva!

Intjänat arvode idag söndag skänker Roos Redovisning till Radiohjälpen och insamlingen för människor på flykt.
Vi visar att vi bryr oss gör ni? 

Radiohjälpen

2015-09-03

Moms vid köp av personbil

Ett konsultföretag har leasat en personbil under några år och då lyft halva momsen på leasingavgifterna. Nu ska företaget köpa ut bilen och sälja den till en anställd. Får vi lyfta momsen vid köpet? Ska vi lägga på moms vid försäljningen?

Svar:

Ni får inte lyfta momsen vid köpet och ska inte lägga på någon moms vid försäljningen av bilen.

Vid köp av en personbil får momsen lyftas bara om bilen ska användas för något av följande ändamål:

 • yrkesmässig personbefordran

 • biluthyrning

 • bilhandel

 • körkortsutbildning

 • transport av avliden.

Om företaget har fått lyfta momsen vid köpet av en personbil (om det gäller någon av ovanstående verksamheter), ska man lägga på moms vid försäljningen av bilen.

2015-08-25 

Ingen permanentbostad – inget ROT-avdrag

Makarna köpte en bostadsrätt som de planerade att flytta in i efter renovering. Makarna fullföljde dock inte flytten. Kammarrätten medgav inte ROT-avdrag eftersom lägenheten inte var deras permanentbostad.


Innehavarens bostad

För att få ROT-avdrag för arbete i en bostadsrätt eller en andel i ett oäkta bostadsföretag måste det vara innehavaren av lägenheten som begär skattereduktionen. ROT-arbetet måste dessutom höra till innehavarens eller dennes förälders hushåll, vilket innebär att arbetena ska utföras i dennes (eller föräldrarnas) permanent- eller fritidsbostad.ROT-avdrag innan inflyttning

Om en person köper en bostad och låter renovera den innan inflyttning kan ROT-avdrag medges om ägarens avsikt är att omedelbart efter färdigställandet flytta till den nya bostaden.Flytten fullföljdes aldrig

Maria hade tillsammans med sin make köpt en bostadsrätt som de omgående började rusta upp. Planen var att de skulle flytta in i lägenheten efter renoveringen.

Makarna fullföljde dock inte flytten eftersom de inte fick sin gamla permanentbostad såld och lägenheten hyrdes istället ut till deras dotter.Ingen skattereduktion

Vid en kontroll upptäcktes detta av Skatteverket som beslutade att inte medge Maria den yrkade skattereduktionen eftersom lägenheten inte var hennes permanentbostad. Maria och hennes man hade aldrig bott i lägenheten då renoveringen påbörjades direkt efter köpet.

Maria överklagade beslutet men både förvaltningsrätten och kammarrätten höll med Skatteverket. ROT-arbetet kunde inte anses vara utfört i Marias hushåll och det fanns därför ingen rätt till skattereduktion.

Därmed fastslogs Skatteverkets beslut att inte medge någon skattereduktion på de utförda reparationerna i bostadsrätten.

=Kammarrätten i Sundsvall 1907-14  
=Nyheten hämtad på BL infos hemsida

2015-08-23

Hur bestrider man en bluffaktura? 


Ett par kunder till oss har under den senaste tiden ringt och frågat - Hur bestrider man en bluffakura?
Bilagt finner ni en bilaga om hur man går tillväga. 

bestrid_nu_v3.pdf bestrid_nu_v3.pdf
Size : 811.768 Kb
Type : pdf