Andelarna blev okvalificerade efter gåva

Kvalificerade aktier som ges bort i gåva blir inte kvalificerade hos mottagaren endast av den anledningen att de var det hos givaren enligt Högsta förvaltningsdomstolen. För mottagaren görs en egen bedömning om aktierna är kvalificerade eller inte.

Bakgrund

Två bröder ägde hälften vardera av aktierna i Y AB.Y AB ägde i sin tur aktier i X AB. Brödernas mor ägde också aktier i X AB. Både Y AB och X AB var fåmansföretag men brödernas aktier var okvalificerade då varken bröderna eller någon till dem närstående hade varit verksam i betydande omfattning i företaget.

De aktier som modern ägde i X AB var kvalificerade eftersom närstående till henne (en systerson och hennes systers make) var verksamma i bolaget. Brödernas mor ville nu ge bort aktier i X AB i gåva till sina söner.


Bröderna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) och frågade om aktierna i X AB som de skulle få i gåva av sin mor, och som var kvalificerande aktier hos henne, skulle behålla karaktären även hos dem.

Definition av kvalificerade andelar

SRN började med att hänvisa till definitionen av vad som enligt inkomstskattelagen avses med kvalificerade andelar i fåmansföretag, (57 kap 4 § IL). En andel är kvalificerad om:

  • delägaren eller någon närstående till denne har varit verksam i betydande omfattning i företaget under beskattningsåret eller något av de fem föregående åren, eller
  • delägaren eller någon närstående till denne har varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående åren i ett hel- eller delägt fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

En andel är även kvalificerad om:

  • fåmansföretaget har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där delägaren eller någon närstående till denne har varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående åren.

Aktierna blir inte kvalificerade

SRN konstaterade att den regel om kontinuitet som bröderna hänvisade till i inkomstskattelagen tillämpas då en kapitaltillgång ges bort i gåva och gåvomottagaren träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Bestämmelsen ska tillämpas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet vid gåva.

Någon motsvarande regel finns inte för andelar i fåmansbolag. Däremot finns det (57 kap 4 § IL) en bestämmelse om att när ägaren till en kvalificerad andel dör så anses andelen vara kvalificerad även hos dödsboet. Uttryckliga regler om kontinuitet finns också i samma kapitel, men det gäller endast vid beräkningen av årets gränsbelopp vid benefika förvärv (11 §).

SRN ansåg att det inte finns stöd för att gåvan från modern skulle medföra att aktierna blivit kvalificerade även hos sönerna. Aktierna i Y AB är heller inte kvalificerade även om bröderna får aktier i X AB av sin mor.

Högsta förvaltningsdomstolen
HFD gjorde samma bedömning som SRN och fastställde därmed förhandsbeskedet.